การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการปลูกผัก Lettuce ในห้องทดลอง Suntec Labs ประเทศนิวซีแลนด์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการปลูกผัก Lettuce ในห้องทดลอง Suntec Labs ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี ค.ศ. 2010 เป็นการปลูกในระบบ Hydroponics ด้วยน้ำที่มีสารละลายเกลือที่ 6,000 ppm

น้ำที่ผ่านระบบ Hydrosmart และน้ำที่ไม่ผ่านระบบ Hydrosmart


หมายเหตุ : โดยปกติ ผัก Lettuce จะทนค่าความเค็มของน้ำได้ที่ 800 ppm

มหาวิทยาลัย FLINDERS ได้ร่วมกับ HYDROSMART

ทำการทดลอง ณ ห้องทดลอง Suntec Lab และสรุปผลการทดลองการปลูกผัก lettuce

การทดลองผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อขนาดของตะกอนแคลเซียม คาร์บอเนต (โดยมหาวิทยาลัย Flinders, เผยแพร่ผ่านทาง เว็ปไซต์ www.Hydrosmart.com.au)

“The technology “Hydrosmart‟ has here been shown to have physical effects on the kinetics of mineral precipitation from an aqueous solution. Under the influence of ULF and VLF electromagnetic field modulation, calcium carbonate nuclei were greater in number (showing as a turbidity increase), and lesser in size, than in untreated control systems.”

เมื่อขนาดของกลุ่มโมเลกุลมีขนาดเล็กลง จะลดการเกิดตะกรัน แคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ จะถูกใช้เป็นสารอาหารของพืชได้ดีขึ้น 

 บทสรุปผลการทดลอง : 

ผัก Lettuce ที่ใช้น้ำซึ่งผ่านการปรับสภาพด้วยระบบ Hydrosmart เติบโตได้ดี ในขณะที่ผักที่ใช้น้ำที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพจะตายในที่สุด การทดลองนี้ แสดงว่า ระบบ Hydrosmart ทำให้แคลเซียมในน้ำสามารถถูกดูดซึมเป็นสารอาหารได้ดี ทำให้ผักแข็งแรงและเติบโตได้ดี ทนทานกับสภาวะแวดล้อม และผักจะสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

Laboratory reports 

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ